Air Warfare Journal 74A

 วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับปัจจุบัน

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๔ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๓. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ (ก.ค.-ก.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๔ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. Internet of Things (IoT)
  ๓. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๔. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๒ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. 5G กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางทหาร
  ๒. การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน ทอ.
  ๓. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๔. Evolution of Air Power
  ๕. ยุทธศาสตร์
  ๖. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๔ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๑ (ม.ค.-มี.ค.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

 ๑. Evolution of Air Power
 ๒. ยุทธศาสตร์
 ๓. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

 

 

  ดาวน์โหลด