Air Warfare Journal 75A

 วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับปัจจุบัน

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ (ม.ค.-มี.ค.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5TH)และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
  ๒. Big Data
  ๓. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๔. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๕. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา

 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 74A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๔ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๓. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ (ก.ค.-ก.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๔ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. Internet of Things (IoT)
  ๓. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๔. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๒ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. 5G กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางทหาร
  ๒. การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน ทอ.
  ๓. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๔. Evolution of Air Power
  ๕. ยุทธศาสตร์
  ๖. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๔ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด