ประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ.

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ. “ บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ” โดยมี นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา ”  ณ ห้องบุษราคัม หอประชุม ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

commander 11

commander 2

commander 3

commander 4

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด