ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.

พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.โดยมี นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

137 1

137 2

137 3

137 4

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด