รุ่นที่ 6


การศึกษาหลักสูตรการสงครามทางอากาศ รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๔๓(๔ ก.ค.- ๗ ก.ย.๔๓)
จำนวน ๑๑ นาย ขณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพในพิธีรับใบประกาศปิดการศึกษา ๗ ก.ย.๔๓
ณ ห้องประชุม บก.บยอ.ดอนเมือง โดยมี พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป์ ผบ.บยอ. เป็นประธาน
และ พล.อ.ต.พงษ์พันธุ์ เทพศุพร ผอ.ศกอ.บยอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน รายชื่อนายทหารนักเรียนมีดังนี้

    น.ท.อภิรักษ์ บุญมาก ขว.ทอ.  

    น.ท.ศิริ รอดสนใจ บยอ.
    น.ท.สุนทร สุนทรภักดี คปอ.บยอ.   

    น.ท.สุวัฒน์ สุวโรพร บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.
    น.ท.วิฑูร ขำเจริญ บน.๔๑ พล.บ.๓ บยอ.  

    น.ท.ศุภโชค ชัยวงษ์ บน.๔๖ พล.บ.๓ บยอ.
    น.ต.ถาวร สำอางค์ศรี บน.๕๓ พล.บ.๔ บยอ.  

    น.ต.วิชัย ดีชัย ยก.ทอ
    น.ต.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร รร.การบิน บยอ.   

    น.ต.เดชา วามะสิงห์ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.
    น.ต.ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ บน.๔ พล.บ.๓ บยอ.

 


รุ่นที่ ๗


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๔๔(๓พ.ค.-๗ก.ค.๔๔)
จำนวน ๑๑ นาย ขณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาและนายทหารสัญญาบัตร
ของ ศกอ.บยอ. ในพิธีปิดการศึกษา ๗ ก.ค.๔๔ ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ. รายละเอียดดังนี้
แถวนั่ง   น.อ.ธนะสาร โรจนะเสน  รอง ผอ.ศกอ.บยอ. 

       พล.อ.ต.พรชัย ธรรมพิทักษ์ ผอ.ศกอ.บยอ.
       น.อ.ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์ ฝสธ.ศกอ.บยอ.
แถวยืน  น.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์   

       น.ท.สุเทพ สร้อยสูงเนิน รร.การบิน บยอ. 

       น.อ.คุณทร มณีเขียว
       น.อ.ไมตรี เชียงอารีย์ สพ.ทอ.  

       น.ท.สำฤทธิ์ ทองรักษ์ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 
       น.ท.วิวัฒน์ บุนาค คปอ.บยอ.    

       น.ท.สัญญา ประพันธ์ บยอ.     

       น.ท.สิโรจน์ สังฆา บยอ. 
       น.ต.สฤษดิ์ โชคสวัสดิ์ บน.๑พล.บ.๒บยอ.          

       น.ท.ไพบูลย์ สิทธิลพ บน.๔พล.บ.๓ บยอ. 
       น.ต.กิตติยุทธ หาญสงคราม บน.๖พล.บ.๑ บยอ.  

       น.อ.ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง  
       น.ท.วรา เขียวสนธิ คปอ.บยอ.  

       น.อ.สำราญ ชมโท
       (น.ต.วรพจน์ วรพิศาล บน.๑พล.บ.๒ บยอ.ไม่มีภาพ)

 


รุ่นที่ ๘


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๔๕(๒๐ ม.ค.-๒๘ มี.ค.๔๕)
จำนวน ๑๑ นาย ขณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บังคับบัญชา แขกผู้มีเกียรติ และ
นายทหารสัญญาบัตร ของ ศกอ.บยอ. ในพิธีปิดการศึกษา ๒๘ มี.ค.๔๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ.
รายละเอียดดังนี้
แถวนั่ง   น.อ.วิศนุ สุจริต   

       น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์   

       น.อ.ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง ฝสธ.ศกอ.บยอ.
       น.อ.ธนะสาร โรจนะเสน รอง ผอ.ศกอ.บยอ.     

       น.อ.ไพโรจน์ เมฆวิชัย ผบ.ศสอต.๒
       น.อ.สุพจน์ บทสันเทียะ  

       น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น
แถวยืน   น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง 

       น.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์   

       น.ท.พร่างเพชร สุวรรณรัตน์ บยอ.
       น.ท.ชลอ บรรจงปรุ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.   

       น.ท.ศิลักษณ์ บูรณากาญจน์ บน.๔๖ พล.บ.๓ บยอ.
       น.ท.ธวัช เรืองเพ็ชร์ บน.๔๑ พล.บ.๓ บยอ.   

       น.อ.สุรศักดิ์ บัวหริ่ม คปอ.บยอ. 
       น.ท.อมร วัชรประภา ศกอ.บยอ.      

       น.ท.สมพงษ์ บรรเลงสวรรค์ บยอ. 
       น.ท.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง บน.๔ พล.บ.๓ บยอ.   

       น.ท.มนัส ชวนประยูร บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.
       น.ท.กวี สาระวรรณ บน.๖ พล.บ.๑ บยอ.       

       น.ต.เมธาสิทธิ์ รุ่งสว่าง อย.บยอ.   

       น.ท.สัญญา ประพันธ์

 


รุ่นที่ ๙


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖(๓ มิ.ย.-๘ ส.ค.๔๖)
จำนวน ๑๒ นาย ขณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน ในพิธีรับใบประกาศ ฯ
ปิดการศึกษา ๘ ส.ค.๔๖ ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ. รายละเอียดดังนี้
แถวนั่ง    น.ท.จตุรงค์ รื่นวงษา คปอ.บยอ. 

        น.ท.อำนาจ เต็มเปี่ยม สพ.ทอ.บนอ.
        น.อ.ศักดิ์ศิริ เชื้อนาคะ บยอ.  

        น.อ.มณฑล ทับทิมทอง ศกอ.บยอ.
        น.ท.นิวัติ ก้อนทอง คปอ.บยอ.
แถวยืน    น.ท.นภัสดล เอี่ยมจ้อย บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.  

        น.ท.ชำนาญ พรหมดนตรี ยก.ทอ.
        น.ท.สัมฤทธิ์ คูณสัเทียะ บน.๔๑ พล.บ.๓ บยอ. 

        น.ท.สหกรม นาคประดิษฐ์ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.
        น.ต.เอกสมภพ คุปตะวาณิช คปอ.บยอ.  

        น.ต.วันชัย สุขรัตน์ บน.๔ พล.บ.๓ บยอ.
        น.ต.ณรงค์ กีสพงษ์ อย.บยอ.   

 


รุ่นที่ ๑๐


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นที่ ๑๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗(๘ มิ.ย.- ๑๙ ส.ค.๔๗)จำนวน ๑๒ นาย 
คณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ของศกอ.บยอ.
และผบ.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. ในพิธีรับใบประกาศ ฯ - ปิดการศึกษา ๑๙ ส.ค.๔๗
ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ. รายละเอียดดังนี้

(แถวนั่งจากซ้าย)   น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์ 

              น.อ.สุพจน์ บทสันเทียะ ฝสธ.ศกอ.บยอ. 
              น.อ.วิบูลย์ ทีฆกมล รอง ผอ.ศกอ.บยอ. 

              พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ ผอ.ศกอ.บยอ. 
              น.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 

              น.อ.กนก เกิดนาวี  

              น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง
(แถวยืนจากซ้าย)   น.ท.สัญญา ประพันธ์  

              ๑. น.ท.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ สพ.ทอ.บนอ. 
              ๒. น.อ.พิริยะ วรรลยางกูร ยก.ทอ.  

              ๓. น.ท.ชุมพร ขัดเพ็ชร คปอ.บยอ.
              ๔. น.อ.จิระศักดิ์ ตั้งใจ สอส.บศอ.   

              ๕. น.ท.นภดล โพธิ์สง่า คปอ.บยอ. 
              ๖. น.อ.บรรพต แสงหิรัญ ยก.ทอ.    

              ๗. น.ท.ชาติ ดิถีเพ็ง บน.๒๓ พล.บ.๒ บยอ. 
              ๘. น.ท.ฐิติวัฒน์ พูลสวัสดิ์ อย.บยอ.  

              ๙. น.ต.ชัชวาล พลโยธา บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 
              ๑๐. น.ท.สมหมาย ลีลิตธรรม ขว.ทอ. 

              ๑๑. น.ต.สุพัฒน์ แสงสรรพ์ บน.๒๑ พล.บ.๒ บยอ. 
              ๑๒. น.ท.สุริยา วาฤทธิ์ บน.๔๑ พล.บ.๓ บยอ.

              น.อ.จัตตาวุธ คชาชีวะ 
              น.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ น.อ.มณฑล ทับทิมทอง

 


รุ่นที่ ๑๑


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นที่๑๑
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ระหว่างวันที่ ๗ มิ.ย.- ๑๘ ส.ค.๔๘ จำนวน ๑๑ นาย
ผู้บังคับบัญชา ศกอ.บยอ. รอง ผบ.ฝบร.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.
และข้าราชการ ของ ศกอ.บยอ.ถ่ายภาพร่วมกับนายทหารนักเรียน ในพิธีรับใบประกาศ ฯ - ปิดการศึกษา 
วันพฤหัสฯที่ ๑๘ ส.ค.๔๘ ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ. รายละเอียดดังนี้
(แถวนั่งจากซ้าย)   น.อ.จัตตาวุธ คชาชีวะ

              น.อ.กนก เกิดนาวี  

              น.อ.วิบูลย์ ทีฆกมล รอง ผอ.ศกอ.บยอ. 
              พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ ผอ.ศกอ.บยอ. 

              น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง ฝสธ.ศกอ.บยอ. 
              น.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ รอง ผบ.ฝบร.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.  

              น.อ.มณฑล ทับทิมทอง 
(แถวยืนจากซ้าย)  น.ท.เสรี โมราสุข คปอ.บยอ.  

              น.ท.ประพันธ์ เอี้ยวรักษา บก.บยอ. 
              น.ท.ยรรยงค ์ เนตรอัมพร ชอ.บนอ. 

              น.ท.ชนะ ตะเภาพงษ์ คปอ.บยอ. 

              น.ท.ชำนาญ ปิ่นทองน้อย ชอ.บนอ. 
              น.อ.สิทธิพิชัย บุนนาค ยก.ทอ.  

              น.ท.วิถีชัย แสงโทโพธิ์ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 

              น.อ.ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ ยก.ทอ.
              น.อ.ยงยุทธ สุทธา ศกอ.บยอ.

              น.อ.นภาศักดิ์ กุลสุจริตอย.บยอ.  

              น.ท.พิเชษฐ จันทร รร.นอ.บศอ.

 


รุ่นที่ ๑๒


การศึกษาหลักสูตร การสงครามทางอากาศ รุ่นท ี่๑๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐(๑๙ มิ.ย.- ๘ ส.ค.๕๐)จำนวน ๑๔ นาย 

คณะนายทหารนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ของศกอ.บยอ.
และ รอง ผบ.ฝบร.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. ในพิธีรับใบประกาศ ฯ - ปิดการศึกษา ๘ ส.ค.๔๗

ณ ห้องประชุม ศกอ.บยอ. รายละเอียดดังนี้

(แถวนั่ง จากซ้าย)    น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ นลย.ศกอ.บยอ.

                น.อ.ยงยุทธ สุทธา นทย.ศกอ.บยอ. 
                น.อ.ณรงค์ มุขพรหม รอง ผอ.ศกอ.บยอ. 

                พล.อ.ต.นิวัตน์ นกน้อย ผอ.ศกอ.บยอ. 

                น.อ.เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา ฝสธ.ศกอ.บยอ. 
                น.อ.ชลอ บรรจงปรุ รอง ผบ.ฝบร. บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 

                น.อ.พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ นทย.ศกอ.บยอ.

(แถวยืน จากซ้าย)    ๑.น.ท.พงษ์กฤษณ์ มหาขันธ์ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.  

                ๒.น.อ.คมกริช นิตยสุทธิ์ ศวอ.ทอ. 
                ๓.น.ท.บัญชา ถนอมเงิน คปอ.บยอ. 

                ๔.น.ท.นรินทร์ กิ่งเงิน คปอ.บยอ. 

                ๕.น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว สอส.บศอ. 
                ๖.น.อ.อนุรัตน์ ปิ่นทอง อย.บยอ.     

                ๗.น.อ.นิรุตติ จันทร์เอี่ยม สพ.ทอ.บนอ.

                ๘.น.อ.สุชาติ อินทร์สมบูรณ์ ศกอ.บยอ. 
                ๙.น.อ.สมพร แต้พานิช ศกอ.บยอ.   

                ๑๐.น.อ.วิเชียร บัวเผือก ยก.ทอ.   

                ๑๑.น.อ.วสุ เบ้าสุข ยก.ทอ. 
                ๑๒.น.ท.ณัฐพล เกี่ยวพันธ์งาม สท.ทอ.

                ๑๓.น.ท.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ ชอ.บนอ.  

                ๑๔.น.ท.มนไท ศรีสวรรค์ สอส.บศอ.

 


 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla themes  Valid XHTML and CSS.