AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๒ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. 5G กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางทหาร
  ๒. การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน ทอ.
  ๓. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๔. Evolution of Air Power
  ๕. ยุทธศาสตร์
  ๖. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๔ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด