Air Warfare Journal 75A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๖ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. ประสบการณ์จากการฝึกผสม Pitch Black
  ๒. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
  ๔. Big Data
  ๕. AI for RTAF
  ๖. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๕ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด