Air Warfare Journal 77A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ (ก.ค.-ก.ย.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑.AI for RTAF (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อกองทัพอากาศ)
  ๒.Big Data
  ๓.การใช้กำลังทางอากาศรองรับความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21
  ๔.การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ
  ๕.การฝึก Cope Tiger 2020 และ "การฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม Cope Tiger 2020"


 

 

  ดาวน์โหลด