AWFC journal 59

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๕๙ (ม.ค.-มี.ค.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๔ บทความ 
ได้แก่

  ๑. สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน
  ๒. สงครามอาหรับ – อิสราเอล ปี ๑๙๖๗ (สงคราม ๖ วัน)
  ๓. การพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ ๕ ของจีน
  ๔. ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

 

  ดาวน์โหลด