AWFC journal 60

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๐ (เม.ย.-มิ.ย.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๖ บทความ 
ได้แก่

  ๑. ศูนย์การสงครามทางอากาศครบรอบ ๒๑ ปี
  ๒. สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน
  ๓. สงครามอาหรับ – อิสราเอล ปี ๒๕๑๐ (สงคราม ๖ วัน) ตอนจบ
  ๔. การปฎิบัติการในสงครามยุคใหม่
  ๕. การปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
  ๖. ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

 

  ดาวน์โหลด