AWFC Journal 64

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๔ (เม.ย.-มิ.ย.๖๐) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
  ๒. นภานุภาพกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า
  ๓. เทคโนโลยีดาวเทียมและการใช้ประโยชน์ด้านการทหาร
  ๔. หลักนิยมการรบในมิติไซเบอร์
  ๕. ขอบเขตภารกิจด้านอวกาศ

 

  ดาวน์โหลด