AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๒ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. 5G กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางทหาร
  ๒. การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน ทอ.
  ๓. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๔. Evolution of Air Power
  ๕. ยุทธศาสตร์
  ๖. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๔ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๑ (ม.ค.-มี.ค.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

 ๑. Evolution of Air Power
 ๒. ยุทธศาสตร์
 ๓. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal special

     

     วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับพิเศษ
     ดำเนินการจัดทำตามแนวคิด พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง อดีต ผบ.ทอ.

 ประกอบด้วย

       ซุนวู (SUNTZU) ตำราพิชัยสงคราม ๑๓ บท 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๐ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

 ๑. ซุนวู(SUNTZU)
 ๒. หลักพื้นฐานการปฏิบัติการร่วม
 ๓. เทคโนโลยีที่สำคัญในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ.2018)
 ๔. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
 ๕. ทหารอากาศรักการอ่าน

 

 

  ดาวน์โหลด