AWFC Journal 65

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๖๕ (ก.ค.-ก.ย.๖๐)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๔ บทความ ได้แก่

 ๑. การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
 ๒. ขอบเขตภารกิจด้านอวกาศ (ตอนจบ)
 ๓. ภัยคุกคามทางไซเบอร์เมื่อเข้าสู่ยุค Internet of Things (IoT)
 ๔. อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapons)

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC Journal 64

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๔ (เม.ย.-มิ.ย.๖๐) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
  ๒. นภานุภาพกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า
  ๓. เทคโนโลยีดาวเทียมและการใช้ประโยชน์ด้านการทหาร
  ๔. หลักนิยมการรบในมิติไซเบอร์
  ๕. ขอบเขตภารกิจด้านอวกาศ

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 63

  วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๓ (ม.ค.-มี.ค.๖๐) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. วิวัฒนาการเครื่องบินขับไล่
  ๒. มองกองทัพอากาศผ่านยุทธศาสตร์และนโยบาย
  ๓. Cyber Threats ภัยคุกคามระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
      กับความมั่นคงของกองทัพอากาศ

  ๔. พื้นฐานการปฎิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ
  ๕. นาโนเทคโนโลยี

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 62

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๒ (ต.ค.-ธ.ค.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
 ในฉบับ ๔ บทความ
ได้แก่
  ๑. e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน
  ๒. หลักนิยมทางทหาร
  ๓. เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนฉากสงคราม
  ๔. สงครามร่มเกล้า

 

  ดาวน์โหลด