AWFC journal 62

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๒ (ต.ค.-ธ.ค.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
 ในฉบับ ๔ บทความ
ได้แก่
  ๑. e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน
  ๒. หลักนิยมทางทหาร
  ๓. เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนฉากสงคราม
  ๔. สงครามร่มเกล้า

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 61

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๑ (ก.ค.-ก.ย.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
 ในฉบับ ๗ บทความได้แก่

  ๑. e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน
  ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย หลักนิยม และยุทธศาสตร์
  ๓. กรณีศึกษาจากหลักนิยมของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
  ๔. ความสัมพันธ์ภายในในการปฎิบัติการสื่อสาร
  ๕. ประชาคมไซเบอร์ของกองทัพ : ก้าวแรกสู่ประชาคมไซเบอร์ของชาติ
  ๖. สื่อสังคมออนไลน์กับความมั่นคงของชาติ
  ๗. ภัยคุมคามทางไซเบอร์

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 60

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๐ (เม.ย.-มิ.ย.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๖ บทความ 
ได้แก่

  ๑. ศูนย์การสงครามทางอากาศครบรอบ ๒๑ ปี
  ๒. สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน
  ๓. สงครามอาหรับ – อิสราเอล ปี ๒๕๑๐ (สงคราม ๖ วัน) ตอนจบ
  ๔. การปฎิบัติการในสงครามยุคใหม่
  ๕. การปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
  ๖. ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 59

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๕๙ (ม.ค.-มี.ค.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๔ บทความ 
ได้แก่

  ๑. สงครามที่เข้าใจแตกต่างกัน
  ๒. สงครามอาหรับ – อิสราเอล ปี ๑๙๖๗ (สงคราม ๖ วัน)
  ๓. การพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ ๕ ของจีน
  ๔. ข้อมูลขนาดมหาศาลกับกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

 

  ดาวน์โหลด