Air Warfare Journal 75A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๖ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. ประสบการณ์จากการฝึกผสม Pitch Black
  ๒. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
  ๔. Big Data
  ๕. AI for RTAF
  ๖. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๕ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 75A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ (ม.ค.-มี.ค.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5TH)และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
  ๒. Big Data
  ๓. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๔. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๕. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา

 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 74A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๔ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๓. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ (ก.ค.-ก.ย.๖๒)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๔ บทความ ได้แก่

  ๑. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๒. Internet of Things (IoT)
  ๓. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ๔. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

 

 

  ดาวน์โหลด