การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย

นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย โดยมี นาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในการอบรม  ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

15319 10

15319 2

15319 3

15319 4