พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

DSC6 1

DSC6 3

DSC6 4

DSC6 5

DSC6 6

DSC6 7

DSC6 2