การบรรยายให้ความรู้ด้านโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน และสิทธิกำลังพล ศกอ.

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานและให้การต้อนรับ ร.อ.สุวิทย์ เสือกลิ่น นกพ.ผนน.บก.ทอ.และคณะฯ มาบรรยายให้ความรู้ด้านโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ. สิทธิและหน้าที่ของข้าราชการด้านต่าง ๆ และตรวจสอบแฟ้มข้อมูลประวัติรับราชการของข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้มีความถูกต้อง ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

timeline 1

timeline 2

timeline 31

timeline 4