การประชุมปรับปรุงหลักสูตรการสงครามทางอากาศ ศกอ.

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงหลักสูตรการสงครามทางอากาศ ศกอ. โดยมี ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ศกอ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศกอ.(๒) เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

1

2

3

4