การอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นแก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นพร้อมทั้งการสาธิตใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ถูกต้องตรงกับชนิดของเพลิงแก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิทยากรจาก มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ผชย. บน.๑ ณ ห้องประชุม ศกอ. ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

f1

f2

f3

f3.1

f3.2

f4

f5

f6

f7