โครงการอบรมกำลังพลในการสร้างแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างศูนย์การสงครามทางอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานการอบรมโครงการอบรมกำลังพลในการสร้างแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างศูนย์การสงครามทางอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ บรรยายโดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุม ศกอ. ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

h1

h2

h3

h4

h5

h6