ศกอ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. พร้อมด้วย น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.และ น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดการพัฒนากองทัพอากาศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ หอสมุด ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

h1

h2

h3

h4