ประชุมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ.

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ. โดยมี ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ศกอ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศกอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

b1

b2

b3