ประชุมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ.ครั้งที่ ๒

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ.ครั้งที่ ๒ โดยมี ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ศกอ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศกอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

c1

c2

c3