พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน ศกอ.

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

1b

2b

3b

4b

5b

6b