ศกอ.ประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ โดยมี คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

d1

d2

d3