ศกอ.ประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๒ โดยมี คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

1a

2a

3a