พิธีเปิดโครงการอบรมกำลังพลในการสร้างแนวทางการจัดการความรู้ (KM) ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกำลังพลในการสร้างแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างให้ศูนย์การสงครามทางอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยายโดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1c

2c

3c

4c

5c

6c