ศกอ.ประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๑

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๑ โดยมี คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

1

2

3

4