ศกอ.ประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๓

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๓ โดยมี คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

1a

2a

3a