ศกอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

1

2

3

4

5