ศกอ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๔ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ ผู้แทนรองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

1

2

3