ศกอ.เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่พัฒนา QR โปรแกรม

จ่าอากาศเอก วุฒิชัย ยืนยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ กองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่พัฒนา QR โปรแกรม โดยมี นาวาอากาศเอก วิศณุ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ (๒)

1a

2a