ศกอ.เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป (ชั้น ๓) กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

c1