ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ ครั้งที่ ๒ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1f

2f

3f