ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ ครั้งที่ ๓

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๕ ครั้งที่ ๓ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1b

2b