ศกอ.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ (๑)

m1

m2

m3