ศกอ.เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศตรี กมล วัชรเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ(๑) เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

1A

2A

3A