พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C