ศกอ.อวยพรปีใหม่หน่วยขึ้นตรง บน.๑

นาวาอากาศโทหญิง อรุณี ผาดไธสง รองหัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ ผู้แทนศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่หน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑

1

2

3

4