ศกอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของหน่วย ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล กองบิน ๑

11h

1h

2h

3h

4h

5h

6h