ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงาน ศกอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1k

2k

3k