ศกอ.เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ด้านมิติทางอากาศ สคม.ทอ.

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เรื่อง ต้นทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ด้านมิติทางอากาศ โดยมี พลอากาศตรี กมล วัชรเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ(๑) เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

2b

1b

3b

4b

5b