ศกอ.เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ๓ ปี สคม.ทอ.

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ๓ ปี สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี กมล วัชรเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ(๑) เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

1c

2c

3c

4c