ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานงานของ ศกอ. ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานงานของ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานงานของ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a

2a

3a