ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน ศกอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1b

2b

3b