ศกอ.จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ มอบหมายให้นายทหารกำลังพลศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

S 1

S 2

S 3

S 4