ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๑

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๑ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3

d4