ศกอ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ สคม.ทอ.

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลจากการประชุมกองทัพอากาศและแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศตรี กมล วัชรเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ(๑) เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

g 11

g 13

g 14