ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๓

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๓ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1c

2c

3c