ศกอ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนามาตรฐานงานของ ทอ.

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนามาตรฐานงานของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ (๒)

1

2

3

4